Influensa

Faktablad

Vad är influensa?

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av en infektion med ett influensavirus. I Europa förekommer influensa som regelbundna årliga epidemier vintertid. Dessa epidemier medför en hög sjukhusinläggningsfrekvens och dödlighet.

Dödligheten på grund av influensa i de EU-/EES-länder som deltar i EuroMOMO-nätverket (1) har uppskattats vara så hög som 25 dödsfall per 100 000 invånare under influensasäsongerna 2016/17 och 2017/18 (2).

Djur kan också infekteras med influensa. I vissa fall kan människor smittas av djur, t.ex. i fallen fågel- och svininfluensa.

Förutom säsongsbundna epidemier kan ibland nya influensavirus uppstå och orsaka pandemier. En pandemi innebär en snabb spridning bland människor av en ny influensa runt om i världen. Influensapandemin A(H1N1)pdm09 år 2009 ledde till 123 000–203 000 dödsfall runt om i världen och en betydande global socioekonomisk börda (3).

Influensapandemier inträffar när en ny stam av ett influensavirus uppträder som kan infektera människor. De flesta människor saknar immunitet mot denna, och den överförs därför effektivt från människa till människa.

Symptoms of influenza

Vilka är symtomen på influensa?

Inte alla som blir infekterade med ett influensavirus blir sjuka. De som blir det får följande vanliga symtom:

  • Feber eller feberkänsla.
  • Huvudvärk.
  • Muskelsmärta.
  • Allmän sjukdomskänsla.
  • Rinnande näsa.
  • Halsont.
  • Torrhosta.

Sjukdomens svårighetsgrad varierar stort, från inga symtom alls till allvarlig sjukdom. I okomplicerade fall går symtomen över av sig själva inom en vecka från att de uppstod.

 

Father and child

Vilka är komplikationerna till influensa?

Komplikationer till influensa är bl.a. lunginflammation (pneumoni) och hjärninflammation (encefalit). Personer med vissa underliggande hälsoproblem löper större risk för att deras sjukdom ska försämras efter en influensainfektion.

Hur sprids influensa?

Influensa överförs lätt från person till person. Detta sker främst genom direktkontakt med sekret från smittsamma patienter, t.ex. vätskedroppar som sprids när de hostar eller andas ut. Influensa sprids också via luftvägssekret på händer, servetter och ytor som personer berör.

Vem riskerar att få influensa?

Cirka 20 procent av befolkningen blir varje år infekterad med influensa och var fjärde infekterad person utvecklar symtom. Barn blir infekterade något oftare än vuxna.

Allvarlig sjukdom och svåra komplikationer är vanligare hos mycket små spädbarn, svaga äldre personer och i vissa medicinska riskgrupper. Trots detta har omkring hälften av barnen och hälften av de vuxna i aktiv ålder som behöver intensivvård inga underliggande sjukdomar.

process of vaccination illustration

Hur kan influensa förebyggas?

Vaccinering är det effektivaste sättet att förebygga influensa. EU:s medlemsstater rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa för riskgrupper såsom äldre personer, samt för personer med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes eller nedsatt immunförvar..

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar även vaccination för hälso- och sjukvårdspersonal. I rådets rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa uppmuntras länderna att öka vaccinationstäckningen bland hälso- och sjukvårdspersonal.

De flesta av EU:s medlemsstater följer WHO:s rekommendationer att vaccinera gravida kvinnor, och vissa följer rekommendationerna att vaccinera friska barn i åldern 6–59 månader.

Vaccination mot säsongsinfluensa behöver förnyas varje år, eftersom influensavirus ständigt utvecklas.

Utöver vaccinering har antivirala läkemedel visat sig vara säkert och effektivt för att förebygga influensainfektioner och minska infektionens svårighetsgrad i vissa miljöer, t.ex. vårdhem.

Hur behandlas influensa?

För de flesta fallen av influensa rekommenderas patienterna sängvila och att dricka mycket vätska för att lindra symtomen; att stanna hemma minskar också risken att smitta andra. Patienterna rekommenderas att uppsöka läkare om deras sjukdom fortsätter att förvärras.

Antivirala läkemedel, som ska tas så snabbt som möjligt efter sjukdomsdebuten, är säkra och effektiva för behandling av influensa. Antivirala läkemedel rekommenderas dock i allmänhet endast till allvarliga fall eller fall som snabbt försämras. Ibland utvecklar patienter bakteriella infektioner efter en influensainfektion och behöver behandlas med antibiotika.

----------------------------------------------------

Referenser:

(1) EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health action: http://www.euromomo.eu (EN)

(2) Nielsen J. et al. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection. 2019; Volume 25, Issue 10, 1266–1276. Finns på: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. et al. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study. PLoS Med. 2013 Nov; 10(11): e1001558. Finns på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Mer information finns på ECDC:s webbplats: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Obs! Informationen i detta faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Fler faktablad

Kikhosta

Nyckelfakta om kikhosta, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Mässling

Nyckelfakta om mässling, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.