Om oss

Intern information

Huvudsyftet med webbplatsen är att tillhandahålla korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination. Den ger även en översikt över mekanismerna på plats i Europeiska unionen (EU) för att säkerställa att tillgängliga vacciner uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och ändamålsenlighet.

Den här webbplatsen har tagits fram av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i partnerskap med Europeiska kommissionen, särskilt dess avdelning för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD SANTE), och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Den är ett EU-initiativ och togs fram i enlighet med rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination som antogs i december 2018.

Kommunikationsexperter och vetenskapliga experter i dessa organisationer medverkar i utvecklingen av innehållet  (1).

Företrädare för folkhälsoorganisationer i EU- och EES-länderna rådfrågades när webbplatsens innehåll och dess språkversioner slutfördes.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är EU:s politiskt oberoende verkställande organ. Den är ensam ansvarig för framläggandet av förslag till ny EU-lagstiftning, och den genomför besluten från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Kommissionen är indelad i avdelningar som utarbetar strategier inom specifika områden. En av avdelningarna är GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, som ansvarar för EU:s politik för livsmedelssäkerhet och hälsa samt för att övervaka genomförandet av därtill hörande lagar.

För att öka vaccinationstäckningen antog rådet en rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination i december 2018. Initiativet har som syfte att bemöta tveksamhet till vaccinationer, förbättra samordningen av vaccinupphandlingar, stödja forskning och innovation, och stärka samarbetet för sjukdomar som kan förebyggas med vaccin i EU.

Läs mer: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_sv och https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_sv

 

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

ECDC är en vetenskaplig EU-byrå med uppdrag att stärka Europas försvar mot infektionssjukdomar. Dess huvuduppgifter täcker en mängd olika verksamheter: övervakning, epidemiologisk omvärldsbevakning, insats, vetenskaplig rådgivning, mikrobiologi, beredskap, folkhälsoutbildning, internationella relationer, hälsokommunikation, och den vetenskapliga tidskriften Eurosurveillance.

Inom området sjukdomar som kan förebyggas med vaccin tillhandahåller ECDC regelbundna övervakningsdata, t.ex. antal bekräftade fall, och vetenskaplig rådgivning om vacciner, övervakar sjukdomsutbrott och utarbetar material till stöd för kommunikation om immunisering.

ECDC upprätthåller även vaccinationsschemat Vaccine Scheduler, en interaktiv online-plattform som visar samtliga EU-medlemsstaters vaccinationsscheman.

Mer information finns på: https://www.ecdc.europa.eu/

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är en decentraliserad EU-byrå som ansvarar för vetenskaplig utvärdering, tillsyn och säkerhetsövervakning av läkemedel inom EU. EMA är en nätverksorganisation vars verksamhet innefattar tusentals experter från hela Europa. Dessa experter utför arbetet i EMA:s vetenskapliga kommittéer.

EMA säkerställer effekten, kvaliteten och säkerheten av vacciner. EMA och dess vetenskapliga kommittéer granskar alla tillgängliga data och bedömer vacciners nytta och risker innan de godkänns och medan de saluförs i EU. EMA har ett nära samarbete med europeiska och internationella partner och delar information om vacciner och god regleringspraxis.

Mer information finns på: https://www.ema.europa.eu /

Kontakta oss

Du kan nå oss via evip@ecdc.europa.eu

 

(1) Europeiska kommissionen, ECDC och EMA har mekanismer på plats för att säkerställa opartiskhet. Personalen och experterna måste uppge om de har ett personligt intresse eller något annat intresse i ett företag eller en organisation som kan inkräkta på deras opartiskhet. Detta görs för att tillse att personalen och experterna inte handlägger ärenden i sin tjänsteutövning i vilka de direkt eller indirekt kan ha ett personligt intresse som kan inkräkta på deras opartiskhet.

Page last updated 13 mar 2020