O nas

Informacje na temat organizacji

Głównym przeznaczeniem tej strony jest dostarczanie dokładnych, obiektywnych i aktualnych danych na temat szczepionek i szczepień. Zawiera ona też opis mechanizmów stosowanych w Unii Europejskiej (UE), które zapewniają, że dostępne szczepionki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności.

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) we współpracy z Komisją Europejską — a konkretnie jej Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) — oraz Europejską Agencją Leków (EMA). Jest to inicjatywa Unii Europejskiej, opracowywana od przyjęcia w grudniu 2018 r. zalecenia Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień.

Treść strony tworzą eksperci w dziedzinie komunikacji i nauki, współpracujący ze wskazanymi organizacjami (1).

Przed opublikowaniem końcowej wersji zawartości strony oraz wersji w różnych językach konsultowano się z przedstawicielami organizacji ds. zdrowia publicznego z państw UE oraz EOG.

Komisja Europejska

Komisja Europejska to niezależny politycznie organ wykonawczy UE. Samodzielnie odpowiada za przygotowanie projektów nowych przepisów europejskich oraz wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Komisja jest podzielona na departamenty, które opracowują strategie polityczne dla poszczególnych obszarów. Jednym z takich departamentów jest Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, która odpowiada za opracowanie strategii politycznej UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz za kontrolę wprowadzania przepisów powiązanych z tymi dziedzinami.

W celu poprawy wyszczepialności Rada przyjęła w grudniu 2018 r. zalecenie w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień. Inicjatywa ta ma na celu walkę z niezdecydowaniem dotyczącym przyjmowania szczepień, poprawę koordynacji nabywania szczepionek, wsparcie badań i innowacji oraz wzmocnienie współpracy unijnej w zakresie chorób zwalczanych drogą szczepień.

Czytaj dalej: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_pl oraz https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_pl

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

ECDC to agencja naukowa UE, która zajmuje się wzmacnianiem europejskich mechanizmów obrony przed chorobami zakaźnymi. Podstawowe działania ECDC obejmują wiele czynności: nadzór, wywiad epidemiologiczny, reagowanie, doradztwo naukowe, badania mikrobiologiczne, odpowiadanie za gotowość, szkolenia w zakresie zdrowia publicznego, utrzymywanie stosunków międzynarodowych, opracowywanie komunikatów na temat zdrowia i prowadzenie czasopisma naukowego Eurosurveillance.

W dziedzinie chorób zwalczanych drogą szczepień, ECDC regularnie dostarcza danych nadzorczych, np. o liczbie potwierdzonych przypadków, a także doradza w sprawie szczepień, kontroluje ogniska choroby i opracowuje materiały wspomagające komunikację w zakresie szczepień.

ECDC prowadzi też harmonogram szczepień — interaktywną platformę internetową przedstawiającą harmonogramy szczepień we wszystkich państwach członkowskich UE.

Więcej informacji zamieszczono na stronie: https://www.ecdc.europa.eu/

Europejska Agencja Leków

Europejska Agencja Leków to zdecentralizowana agencja UE odpowiedzialna za ocenę naukową, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków na obszarze UE. Jest organizacją wykorzystującą sieć kontaktów — pracę EMA wspomagają tysiące ekspertów z całej Europy. Działają oni w komitetach naukowych Agencji.

EMA odpowiada za zapewnianie skuteczności, jakości i bezpieczeństwa stosowania szczepionek. Wraz z komitetami naukowymi kontroluje ona zbiór dostępnych danych i ocenia stosunek korzyści do ryzyka szczepionek przed ich dopuszczeniem do obrotu i po wprowadzeniu do obrotu w UE. EMA ściśle współpracuje z europejskimi i międzynarodowymi partnerami oraz współdzieli informacje o szczepionkach i dobrych praktykach regulacyjnych.

Więcej informacji zamieszczono na stronie: https://www.ema.europa.eu /

Skontaktuj się z nami

Można skontaktować się z nami za pośrednictwem evip@ecdc.europa.eu

(1) Komisja Europejska, ECDC i EMA stosują mechanizmy zapewniające bezstronność. Personel i eksperci muszą złożyć deklaracje o braku konfliktu interesów osobistych lub związanych z jakąkolwiek działalnością/organizacją mogącą mieć wpływ na ich bezstronność. Ma to na celu zapewnienie, że ani personel ani eksperci nie będą zajmowali się w ramach swoich obowiązków zagadnieniami, w których mogą mieć — bezpośrednio bądź pośrednio — interesy osobiste wpływające na ich niezależność.

 

Page last updated 13 mar 2020