Eolas fúinn

Faisnéis chorparáideach

Is é an príomhchuspóir leis an suíomh gréasáin seo fianaise chruinn oibiachtúil suas chun dáta a thabhairt maidir le vacsaíní agus vacsaíniú. Tugtar ann freisin achoimre ar na meicníochtaí atá ar bun san Aontas Eorpach (an tAE) lena chinntiú go mbíonn na vacsaíní atá ar fáil i gcomhréir leis na caighdeáin is airde sábháilteachta agus éifeachtachta.

D’fhorbairt an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú ECDC) an suíomh gréasáin seo i gcomhpháirtíocht leis an gCoimisiún Eorpach, an Roinn um Shláinte agus Sábháilteacht Bia (AS, SANTE) go sonrach, agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA). Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é agus forbraíodh é tar éis Moladh ón gComhairle maidir le Comhoibriú Neartaithe in aghaidh Galar Inchoiscthe trí Vacsaíniú a glacadh Mí na Nollag 2018.

Tá baint ag saineolaithe cumarsáide agus eolaíochta sna heagraíochtaí sin maidir le forbairt an inneachair ann.

Chuathas i gcomhairle le hionadaithe eagraíochtaí sláinte poiblí ó thíortha AE agus LEE le hinneachar an tsuímh gréasáin agus leagain na dteangacha a thabhairt chun críche.

an Coimisiún Eorpach

Brainse feidhmiúcháin polaitiúil den AE is é an Coimisiún Eorpach. É féin atá freagrach as tograí a dhréachtú do reachtaíocht nua Eorpach, agus cuireann i bhfeidhm cinntí de chuid Pharlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh. Tá an Coimisiún roinnte ina dhá rannóg a fhobraíonn beartais i réimsí ar leith. Tá ceann de na rannóga, AS um Shláinte agus Sábháilteacht Bia, freagrach as beartais AE maidir le sábháilteacht bia agus sláinte agus as faireachas a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na ndlithe lena mbaineann.

D’fhonn méadú ar líon na ndaoine atá á vacsaíniú a fheabhsú, ghlac an Chomhairle Moladh chun comhoibriú an AE a neartú maidir le galair inchoiscthe trí vacsaíniú Mí na Nollag 2018. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh dul i ngleic le drogall ar vacsaíniú, comhordú maidir le soláthar na vacsaíní a fheabhsú, tacú le taighde agus nuálaíocht, agus comhar an AE a neartú maidir le galair inchoiscthe trí vacsaíniú.

Tuilleadh eolais: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en agus https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Gníomhaireacht eolaíochta de chuid an AE is ea ECDC a dhíríonn ar chosaint na hEorpa a neartú in aghaidh galair thógálacha. Clúdaítear ina príomhfheidhmeanna speictream leathan gníomhaíochtaí: faireachán, faisnéis faoi eipidéimí, freagairt, comhairle eolaíochta, micribhitheolaíocht, ullmhacht, oiliúint sláinte poiblí, caidreamh idirnáisiúnta, cumarsáid sláinte agus an t-irisleabhar eolaíochta Eurosurveillance

Cuireann ECDC sonraí faireacháin rialta ar fáil sa réimse galar inchoiscthe trí vacsaíniú, e.g. Líon na gcásanna deimhnithe, agus comhairle eolaíochta ar vacsaíní, déanann faireachán ar ráigeanna galair agus forbraíonn ábhair le tacú le cumarsáid maidir le vacsaíniú.

Déanann ECDC cothabháil ar an Sceidealóir Vacsaíní, clár oibre idirghníomhach ar líne a léiríonn na sceidil vacsaínithe i ngach Ballstát AE.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, féach: https://www.ecdc.europa.eu/

an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) atá freagrach as measúnú eolaíochta, maoirseacht, agus faireachán sábháilteachta ar leigheasra san AE. Eagraíocht líonraithe is ea EMA a bhfuil baint aici leis na mílte saineolaí ar fud na hEorpa ina cuid gníomhaíochtaí. Déanann na saineolaithe sin obair choistí eolaíochta EMA.

Áirithíonn EMA éifeachtúlacht, cáilíocht agus sábháilteacht na vacsaíní Scrúdaíonn EMA agus a cuid coistí eolaíochta gach sonra atá ar fáil agus déanann na buntáistí agus na rioscaí a mheas roimh fhaomhadh agus le linn a margaíochta san AE. Oibríonn EMA i gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta agus comhroinneann faisnéis faoi vacsaíní agus faoi dhea-chleachtas rialála.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach: https://www.ema.europa.eu /

Téigh i dteagmháil linn

Is féidir dul i dteagmháil linn trí evip@ecdc.europa.eu

(1) Tá meicníochtaí ar bun ag an gCoimisiun Eorpach, ECDC agus EMA d’fhonn neamhchlaontacht a áirithiú. Éilítear ar an bhfoireann agus eolaithe aon leas pearsanta a fhógairt nó aon leas in aon ghnó nó eagraíocht a d’fhéadfadh a neamhchlaontacht a chur i mbaol. Déantar é sin lena áirithiú nach bpléifidh an fhoireann agus saineolaithe, agus iad i mbun a ndualgas, le cúrsaí a bhféadfadh leas pearsanta a bheith acu iontu, go díreach nó go hindíreach, leas a chuirfeadh isteach ar a spleáchas.

Page last updated 13 Már 2020