Tutvustus

Organisatsiooni teave

Veebisaidi peamine eesmärk on pakkuda täpseid, objektiivseid ja ajakohaseid tõendeid vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta. Sellel antakse ka ülevaade ELi mehhanismidest, millega tagatakse kättesaadavate vaktsiinide vastavus ohutuse ja efektiivsuse kõrgeimatele standarditele.

Veebisaidi töötas välja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) koostöös Euroopa Komisjoniga, eelkõige tervise ja toiduohutuse peadirektoraadiga (DG SANTE), ning Euroopa Ravimiametiga (EMA). See on Euroopa Liidu algatus, mis töötati välja pärast nõukogu soovitust vaktsiinennetatavate haiguste tõrje koostöö tõhustamise kohta, mis võeti vastu detsembris 2018.

Nende organisatsioonide teabevahetus- ja teaduseksperdid on kaasatud sisu loomisse (1).

Veebisaidi sisu ja keeleversioonide viimistlemisel konsulteeriti ELi ja EMP riikide rahvatervise organisatsioonide esindajatega.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on ELi poliitiliselt sõltumatu täitevasutus. Euroopa Komisjon vastutab üksi uute Euroopa õigusaktide ettepanekute koostamise eest ning rakendab Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu otsuseid. Komisjon on jaotatud konkreetsete valdkondade poliitikat arendavateks peadirektoraatideks. Üks peadirektoraatidest on toidu ja toiduohutuse peadirektoraat, mis vastutab ELi toiduohutus- ja tervisepoliitika ning seonduvate õigusaktide rakendamise järelevalve eest.

Vaktsineerimise kasutamise parandamiseks võttis nõukogu detsembris 2018 vastu soovituse vaktsiinennetatavate haiguste tõrje ELi koostöö tõhustamise kohta. Algatuse eesmärk on vähendada vaktsiinikõhklust, parandada vaktsiinide pakkumise koordineerimist, toetada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni, samuti tugevdada vaktsiinennetatavate haiguste ELi koostööd.

Lisateave: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_et ja https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_et

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

ECDC on ELi teaduskeskus, mille eesmärk on tugevdada Euroopas nakkushaiguste vastast kaitset. Põhiülesanded hõlmavad mitmesuguseid tegevusi: seire, epidemioloogiline luure, reageerimine, teadusnõustamine, mikrobioloogia, valmisolek, rahvatervise koolitus, rahvusvahelised suhted, terviseteave ja teadusajakiri Eurosurveillance.

Vaktsiinennetatavate haiguste valdkonnas annab ECDC korrapäraseid seireandmeid, nt kinnitatud juhtumite arv, pakub vaktsiinidega seotud teadusnõustamist, teeb haiguspuhangute seiret ja arendab immuniseerimisalast teabevahetust toetavaid materjale.

ECDC käitab ka vaktsineerimisgraafikut Vaccine Scheduler, mis on interaktiivne veebiplatvorm kõikide ELi liikmesriikide vaktsineerimisgraafikutega.

Lisateave on aadressil: https://www.ecdc.europa.eu/

Euroopa Ravimiamet

Euroopa Ravimiamet (EMA) on Euroopa Liidu detsentraliseeritud amet, mis vastutab ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse jälgimise eest ELis. EMA on võrgustikorganisatsioon, mille tegevuses osalevad tuhanded eksperdid kogu Euroopast. Need eksperdid tegutsevad EMA teaduskomiteedena.

EMA tagab vaktsiinide tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse. EMA ja selle teaduskomiteed vaatavad läbi kõik kättesaadavad andmed ja hindavad enne ELi müügiloa väljastamist nende kasu ja riski suhet. EMA teeb tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega ning jagab vaktsiinide ja heade regulatiivtavade teavet.

Lisateave: https://www.ema.europa.eu /

Kontaktandmed

Meiega saab ühendust aadressil evip@ecdc.europa.eu 

(1) Euroopa Komisjon, ECDC ja EMA on kehtestanud mehhanismid, et tagada erapooletus. Töötajad ja eksperdid peavad deklareerima mis tahes isikliku huvi või seose ettevõtte või organisatsiooniga, mis võib kahjustada nende erapooletust. Selle eesmärk on tagada, et töötajad ja eksperdid ei tegeleks oma ülesannete täitmisel küsimustega, mis võivad otseselt või kaudselt lähtuda nende isiklikust huvist, mis võib kahjustada nende sõltumatust.

Page last updated 13 Märts 2020