O nás

Informace o středisku

Hlavním úkolem těchto stránek je poskytovat přesné, objektivní a aktuální informace o vakcínách a očkování. Poskytují také přehled mechanismů zavedených v Evropské unii (EU), jejichž úkolem je zajistit, aby dostupné vakcíny splňovaly nejpřísnější normy bezpečnosti a účinnosti.

Tyto internetové stránky vytvořilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci s Evropskou komisí, konkrétně s jejím Generálním ředitelstvím pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE), a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Jakožto iniciativa Evropské unie byly vytvořeny v návaznosti na doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, které bylo přijato v prosinci roku 2018.

Na jejich obsahu se podílí pracovníci v oblasti komunikace a vědečtí odborníci uvedených organizací (1).

Ohledně konečné podoby obsahu těchto internetových stránek a jejich jazykových verzí byli konzultováni zástupci organizací působících v oblasti veřejného zdraví v zemích EU a EHP.

Evropská komise

Evropská komise je politicky nezávislým výkonným orgánem EU. Nese výhradní zodpovědnost za vypracovávání návrhů nových evropských právních předpisů a provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU. Komise se dělí na útvary, které vypracovávají politiky v konkrétních oblastech. Jedním z nich je Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, které zodpovídá za politiku EU v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví a za sledování provádění souvisejících právních předpisů.

Za účelem zvýšení míry využívání očkování přijala Rada v prosinci roku 2018 doporučení o posílení spolupráce EU v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním. Tato iniciativa má za cíl bojovat s váhavostí vůči očkování, zlepšit koordinaci v oblasti opatřování vakcín, podpořit výzkum a inovace a posílit spolupráci EU v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním.

Více informací naleznete na adrese https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_cs a https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_cs.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

ECDC je vědeckou agenturou EU, jejímž úkolem je posilovat ochranu Evropy proti infekčním onemocněním. Její klíčové funkce zahrnují širokou škálu činností: dozor, informace o epidemiích, reakce, vědecké poradenství, mikrobiologii, připravenost, odbornou přípravu v oblasti veřejného zdraví, mezinárodní vztahy, komunikaci v oblasti zdraví a vydávání odborného časopisu Eurosurveillance.

Pokud jde o nemoci, jimž lze předcházet očkováním, poskytuje středisko ECDC pravidelná data o dozoru, tj. počty potvrzených případů, a vědecké poradenství týkající se vakcín, sleduje propuknutí nákazy a vytváří materiály na podporu imunizace.

ECDC rovněž spravuje nástroj k plánování očkování, což je internetová interaktivní platforma, na níž si lze zobrazit očkovací kalendáře všech členských států EU.

Více informací naleznete na adrese https://www.ecdc.europa.eu/.

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) je decentralizovanou agenturou Evropské unie, která zodpovídá za vědecké hodnocení, dozor a sledování bezpečnosti léčivých přípravků v EU. Agentura EMA je organizace, jejíž činnosti zahrnují spolupráci s tisíci odborníků z celé Evropy, kteří působí ve vědeckých výborech agentury.

Agentura EMA zajišťuje účinnost, kvalitu a bezpečnost vakcín. Agentura a její vědecké výbory zkoumají všechny dostupné údaje o vakcínách a posuzují jejich přínosy i rizika před jejich schválením i po jejich dodání na trh EU. Agentura EMA úzce spolupracuje s evropskými i mezinárodními partnery a sdílí informace o vakcínách i správných regulačních postupech.

Více informací naleznete na adrese https://www.ema.europa.eu./

Kontaktujte nás

Spojte se s námi prostřednictvím evip@ecdc.europa.eu 

(1) Evropská komise, středisko ECDC i agentura EMA mají zavedené mechanismy pro zajištění nestrannosti. Jejich zaměstnanci i odborníci jsou povinni nahlásit jakékoli osobní zájmy či zájmy v jakýchkoli podnicích či organizacích, které by mohly ohrozit jejich nestrannost. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby se zaměstnanci ani odborníci při plnění svých pracovních povinností nezabývali záležitostmi, na kterých mají, přímo nebo nepřímo, osobní zájem, jenž by mohl ohrozit jejich nezávislost.

Page last updated 13 Bře 2020