Účinnosť očkovacích látok

woman being vaccinated
© iStock

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe. Ak sa povolené očkovacie látky podávajú správne, pomáhajú chrániť obyvateľstvo pred chorobami a predchádzať chorobám.

Ako v prípade iných liekov, ani očkovacia látka nie je na 100 % účinná u každej osoby. Účinnosť je individuálna a závisí od niekoľkých faktorov: K nim patria:

  • vek osoby,
  • iné užívané lieky alebo existujúce ochorenia,
  • čas od očkovania,
  • predchádzajúci kontakt s patogénom choroby,
  • spôsob podania očkovacej látky,
  • očkovacia látka.

Napríklad očkovacia látka MMR proti osýpkam, mumpsu a ružienke je mimoriadne účinná pri predchádzaní chorobe. Poskytuje celoživotnú ochranu a jej účinnosť sa pohybuje medzi 97 až 99 % u zdravých detí, ktoré dostali dve dávky.

Za určitých okolností však jednotlivec môže ochorieť na danú chorobu, hoci dostal odporúčaný počet očkovacích dávok. Je to preto, že nedokáže vytvoriť dostatočnú ochranu proti chorobe alebo preto, že jeho imunita je v priebehu času slabšia. Napriek tomu je priebeh ochorenia u týchto osôb miernejší, ako keby neboli zaočkované. Navyše sa tým znižuje pravdepodobnosť, že nakazia druhých.

Prínosy očkovania

Očkovacie látky zabraňujú chorobám, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy, trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť.

Schválenie očkovacích látok v Európskej únii

Pred tým, ako by mohla byť očkovacia látka schválená v EÚ, musí ju jej výrobca dôkladne otestovať ...

Sledovanie bezpečnosti očkovacích látok a hlásenie vedľajších účinkov

Po povolení používania vakcíny vnútroštátne orgány členských krajín EÚ/EHP a Európska agentúra pre lieky (EMA) nepretržite sledujú vedľajšie účinky u ľudí, ktorí ňou boli očkovaní.

Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi...

Rozhodnutia o očkovacích látkach používaných v jednotlivých európskych krajinách

Jednotlivé európske krajiny rozhodujú o tom, ktoré očkovacie látky majú byť súčasťou národných programov očkovania a financované vnútroštátnymi systémami zdravotníctva.

Page last updated 13 mar 2020