Skutočnosti týkajúce sa očkovacích látok

Očkovacie látky sa používajú na celom svete ako veľmi účinný spôsob ochrany ľudí pred nakazením infekčnými chorobami. Pomáhajú tiež pri prevencii rozšírenia ochorení v rámci spoločenstva. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém (prirodzenú obranu tela) človeka brániť sa pred konkrétnym ochorením. Zameriavajú sa najmä na choroby spôsobené vírusmi alebo baktériami.

Prvú očkovaciu látku vyvinuli v 18. storočí v Spojenom kráľovstve. Išlo o očkovaciu látku proti pravým kiahňam, smrteľnému ochoreniu. Práve kiahne sú vďaka očkovaniu na celom svete vyhubené. Posledný prípad prirodzeného výskytu tohto ochorenia bol zaznamenaný v roku 1977 v Somálsku.

V súčasnosti existujú očkovacie látky proti mnohým ochoreniam. Neustále prebieha výskum na vyvinutie očkovacích látok proti ďalším chorobám. Nedávno sa vyvinula očkovacia látka proti vírusu eboly a pokračuje výskum očkovacích látok na ochranu pred vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku.

Bezpečnosť, kvalita a normy

Každá očkovacia látka musí pred použitím prejsť dôkladným testovaním. Očkovacia látka môže byť povolená na použitie v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP) len po vedeckom vyhodnotení výsledkov týchto testov, aby sa zabezpečila jej kvalita, bezpečnosť a účinnosť.

V tomto hodnotení sa musí preukázať, že prínosy očkovacej látky pri ochrane osôb pred ochorením sú omnoho väčšie než akékoľvek potenciálne riziko. Vedeckí experti, ktorí hodnotia očkovacie látky, vždy veľmi starostlivo zvažujú prínosy a potenciálne riziká, najmä preto, že očkovacie látky sa podávajú zdravým ľuďom.

Len po udelení povolenia možno očkovaciu látku vyrábať, uvádzať na trh a používať na ochranu ľudí. Očkovacia látka sa priebežne sleduje, aby sa zabezpečilo, že je naďalej bezpečná a účinná.

Ako je tomu v prípade akýchkoľvek liekov, u niektorých osôb sa môžu prejaviť vedľajšie účinky očkovacej látky, sú však zvyčajne mierne a krátkodobé. Patrí sem mierna horúčka alebo bolesť či sčervenanie pri mieste vpichu. Závažné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé.

Prínosy očkovania

Očkovacie látky zabraňujú chorobám, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy, trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť.

Schválenie očkovacích látok v Európskej únii

Pred tým, ako by mohla byť očkovacia látka schválená v EÚ, musí ju jej výrobca dôkladne otestovať ...

Sledovanie bezpečnosti očkovacích látok a hlásenie vedľajších účinkov

Po povolení používania vakcíny vnútroštátne orgány členských krajín EÚ/EHP a Európska agentúra pre lieky (EMA) nepretržite sledujú vedľajšie účinky u ľudí, ktorí ňou boli očkovaní.

Účinnosť očkovacích látok

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe.

Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi...

Rozhodnutia o očkovacích látkach používaných v jednotlivých európskych krajinách

Jednotlivé európske krajiny rozhodujú o tom, ktoré očkovacie látky majú byť súčasťou národných programov očkovania a financované vnútroštátnymi systémami zdravotníctva.

Page last updated 13 mar 2020