Očkovacie stratégie v EÚ/EHP

Old man with the kids
© iStock

Jednotlivé členské štáty EÚ/EHP zodpovedajú za svoju politickú stratégiu v oblasti verejného zdravia vrátane národného imunizačného programu a očkovacieho kalendára. Národné očkovacie kalendáre v krajinách EÚ/EHP sú k dispozícii v Plánovači očkovaní ECDC.

Medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ/EHP existujú určité rozdiely v očkovacích kalendároch, ktoré sa síce podobajú, ale nie sú všade rovnaké. Môžu obsahovať údaje o veku a špecifikácii očkovanej populácie (napríklad všetky deti určitého veku alebo iba rizikové skupiny), presný druh vakcíny (napríklad sa môžu líšiť určité zložky), počet dávok a interval očkovania a či sa vakcína podáva samostatne alebo v kombinácii s inými vakcínami.

Rozdiely môžu byť výsledkom takých faktorov, ako je zaťaženie chorobou, prevalencia choroby a trendy v jednotlivých krajinách, zdroje a štruktúry systémov zdravotníctva, politické a kultúrne faktory, ako aj robustnosť očkovacieho programu.

Rozdiely medzi očkovacími kalendármi však neznamenajú, že niektoré sú lepšie a niektoré horšie. Iba zohľadňujú odlišné podmienky a zdravotné systémy v jednotlivých krajinách. Vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP je rovnaká úroveň ochrany. Vakcíny sa v rámci národných očkovacích kalendárov podávajú v primeraných intervaloch, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň ochrany.

Očkovacie kalendáre pre deti vo všetkých krajinách EÚ/EHP zahŕňajú očkovanie proti týmto chorobám:

 • osýpky
 • mumps
 • ružienka
 • záškrt
 • tetanus
 • pertussis (čierny kašeľ)
 • detská obrna
 • hemofilové invazívne nákazy typu B
 • humánne papilomavírusy (dievčatá v puberte/pred pubertou).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B ako súčasť univerzálnej očkovacej stratégie detí, pričom v niektorých krajinách sa očkujú iba deti vo veľmi rizikových skupinách a dospelí v hlavných rizikových skupinách.

V niektorých členských štátoch EÚ/EHP sú deti chránené očkovaním proti týmto chorobám:

 • hepatitída typu A
 • chrípka
 • invazívne ochorenie spôsobené Neisseria meningitidis
 • invazívne ochorenie spôsobené Streptococcus pneumoniae
 • rotavírusy
 • tuberkulóza
 • ovčie kiahne

Okrem toho existujú vo všetkých krajinách EÚ/EHP odporúčania na očkovanie proti sezónnej chrípke pre starších ľudí a hlavné rizikové skupiny.

EÚ pokračuje v harmonizácii národných očkovacích stratégií. Rada EÚ vydala 7. decembra 2018 odporúčania (EN) o posilnení spolupráce v boji proti chorobám, ktorým možno predísť očkovaním, kde sa skúma možnosť centrálneho očkovacieho kalendára EÚ. ECDC pracuje na vývoji hodnotenia tejto možnosti v spolupráci s národnými úradmi verejného zdravia v EÚ.

Cieľom by malo byť zlepšenie zlučiteľnosti národných očkovacích kalendárov a propagácia rovnakého prístupu k očkovaniu v celej EÚ. Mohlo by to znamenať riešenie pre ľudí, ktorí sa sťahujú z jedného členského štátu EÚ do druhého, pokiaľ ide o prispôsobenie sa rôznym očkovacím kalendárom (vrátane počtu a intervalov podávania posilňovacích dávok ) alebo chýbajúce očkovania.

Povinné alebo odporúčané očkovanie

Všetky členské štáty EÚ/EHP majú svoj imunizačný program.

Dodatočné očkovanie a preočkovanie

Niektorí ľudia premeškali očkovanie alebo neboli preočkovaní podľa odporúčaní.

Kedy sa vyhnúť očkovaniu

Očkovacia látka môže byť pre určité osoby kontraindikovaná. To znamená, že by ju nemali dostať.

Page last updated 13 mar 2020