Vaccinets beståndsdelar

Vaccine components

Förutom ett eller flera antigener har ett vaccin andra beståndsdelar. Dessa inbegriper följande:

  • Adjuvans: dessa förbättrar immunsvaret på vaccinet genom att göra svaret starkare, snabbare och varaktigare. Exempel på sådana är aluminiumaluminiumsalter som aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat.
  • Hjälpämnen: dessa är inaktiva innehållsämnen som vatten eller natriumklorid (salt) samt konserverings- eller stabiliseringsmedel som bidrar till att vaccinet förblir oförändrat under lagringstiden och håller sig aktivt.

Dessa ämnen kontrolleras för varje tillverkningssats för att se till att de förekommer på nivåer som visats vara säkra. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att ämnenas fördelar vägs mot risken för att de orsakar reaktioner.

Det kan också finnas spår av andra ämnen som används i tillverkningsprocessen, till exempel ovalbumin (ett protein som finns i ägg) eller neomycin (ett antibiotikum).

När dessa ämnen förekommer på en nivå som kan utlösa en reaktion hos en känslig eller allergisk person anges deras förekomst i den information om vaccinet som ges till vårdpersonal och patienter. Exempelvis anges det i bipacksedeln om särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när vaccinet ges till personer med vissa allergier. Det kan bland annat handla om när vacciner som innehåller spår av ägg ges till personer med äggallergi.

 

Page last updated 13 mar 2020