Fakta om covid-19

Vad är covid-19?

COVID-19 är sjukdomen som orsakas av viruset som kallas ”svår akut respiratorisk sjukdom coronavirus 2” (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 är en ny stam av coronavirus. Den hade inte tidigare påträffats hos människor förrän i december 2019.

Det finns många olika typer av coronavirus. De infekterar främst djur men vissa kan även infektera människor.

Det pågående covid-19-utbrottet startade i slutet av 2019, och Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 11 mars 2020 att det var en pandemi (1). Detta är den första pandemin som har orsakats av ett coronavirus.

Symptoms of COVID-19

Vilka är symtomen på covid-19?

De viktigaste symtomen på covid-19 är:

 • feber
 • hosta
 • allmän svaghetskänsla eller trötthet
 • förändrad eller förlorad förmåga att känna smaker och/eller lukter
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelsmärta
 • diarré.

Sjukdomens svårighetsgrad varierar starkt från person till person.

Vissa personer som har covid-19 är asymtomatiska. Det betyder att de inte får några symtom överhuvudtaget.

I svårare fall kan man få följande symtom:

 • svårt att andas eller andfåddhet
 • förvirring
 • bröstsmärta.

De som har svåra symtom behöver specialiserad medicinsk vård och stöd.

En patients tillstånd kan förvärras snabbt. Om det händer brukar det vara under den andra sjukdomsveckan.

Tyvärr måste en del som får covid-19 läggas in på sjukhus. Några behöver dessutom få intensivvård, ibland under en längre tid.

Vilka är komplikationerna av covid-19?

Den som får svåra symtom från luftvägarna kan behöva respiratorvård (mekaniskt andningsstöd). Den som får respiratorvård kan bli känsligare för att få ytterligare en infektion utöver covid-19, såsom lunginflammation.

Vissa covid-19-patienter löper också högre risk för komplikationer som har att göra med blodkoagulationen, såsom stroke och hjärtinfarkt.

Dessutom kan patienterna få symtom med koppling till nervsystemet. Det kan t.ex. vara tillfälliga personlighetsförändringar eller att den psykiska klarheten påverkas.

Sannolikheten för att behöva läggas in på sjukhus är högre för äldre personer, i synnerhet för de som är över 60 och har underliggande sjukdomar.

Generellt är risken för att av covid-19 låg, men den är högre än för influensa. Risken att dö är större för äldre och för de som har kroniska sjukdomar.

Vad är långvarig covid-19?

Ett fåtal covid-19-patienter kan få långvariga symtom av covid-19-infektionen. Detta kallas post-covid-19-tillstånd eller långvarig covid-19.

Långvarig covid-19 drabbar patienter i alla åldrar, även personer som bara fick lindriga symtom när de smittades från början.

Symtomen kan vara:

 • allmän svaghetskänsla
 • förlorat luktsinne
 • nervsmärta
 • sömnstörning
 • stress.

Det kan ta upp till sex månader att återhämta sig helt. I dagsläget finns ingen behandling för långvarig covid-19.

Transmission of COVID-19

Hur sprids covid-19?

SARS-CoV-2-viruset sprids från person till person via mycket små vattenpartiklar, som frisätts i luften när en smittad person andas ochi synnerhet när personen pratar, sjunger, skriker, nyser, hostar osv. Dessa partiklar når sedan andra personer i närheten (vanligen upp till två meter bort) som kan andas in dem.

Större partiklar (droppar) kan även hamna på ytor som andra rör vid. Dessa kan då få droppar med virus på händerna och infekteras när de rör vid näsan, munnen eller ögonen. Viruset kan överleva några dagar på ytor av plast och rostfritt stål. Men det kan även överleva i flera timmar på ytor som kartong eller koppar.

Överföring från en infekterad person till en annan kan börja redan två dagar innan några symtom har börjat visa sig. I genomsnitt smittar en infekterad person upp till fem andra, om de inte vidtar åtgärder för att förhindra överföring av virus.

Oftast tar det fem till sex dagar innan en person som har blivit infekterad börjar få symtom, men tiden tills symtomen kommer kan variera från en dag till två veckor.

Risk groups of COVID-19

Vem riskerar att få covid-19?

Vem som helst kan få covid-19.

Däremot verkar vissa befolkningsgrupper löpa större risk att utveckla allvarlig sjukdom. Det gäller bland annat personer över 60 och gravida kvinnor, liksom personer med underliggande sjukdomar såsom:

 • fetma,
 • högt blodtryck
 • diabetes
 • hjärt-kärlsjukdom
 • kroniska sjukdomar i lungor och luftvägar
 • sjukdomar i nervsystemet
 • nedsatt immunförsvar.

I regel har vuxna svårare symtom än barn, men barn kan ändå sprida viruset till andra och vissa barn blir svårt sjuka.

I inomhusmiljöer där det är trångt och mycket folk kan covid-19 spridas snabbt, och stora utbrott har skett i fängelser, på mottagningscentrum för migranter och på anläggningar för livsmedelshantering.

Det är tänkbart att kall eller fuktig luft kan öka risken för att viruset ska spridas mellan människor.

Prevention of COVID

Hur kan covid-19 förebyggas?

Det mest effektiva sättet att förebygga covid-19 är vaccination – i kombination med åtgärder som att använda munskydd och hålla avstånd. Den som är vaccinerad löper mindre risk att bli allvarligt sjuk eller att behöva vårdas på sjukhus. Det är därför folkhälsomyndigheterna uppmanar alla som kan att fullvaccinera sig mot covid-19 så snabbt som möjligt. Läs mer om covid-19-vacciner.

Att hålla fysiskt avstånd, ha god ventilation inomhus och använda ansiktsmask bidrar till att stoppa spridningen.

Även att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller använda alkoholbaserade lösningar bidrar till att hindra spridning av viruset från händerna till kroppen via ögon, näsa och mun. För ytterligare information, se Infografik: Icke-farmaceutiska åtgärder.

Treatment of COVID-19

Hur behandlas covid-19?

Det börjar komma läkemedel för behandling av covid-19 som är direkt målriktade på viruset. Dessa läkemedel används främst för att förebygga svår sjukdom i högriskgrupper.

Den huvudsakliga behandlingen för de flesta patienter med svår sjukdom är fortfarande stödjande behandling, bland annat syrgasbehandling och reglering av vätskebalansen. Detta är oftast mycket effektivt.

Den senaste informationen om covid-19-behandlingar finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats: Behandlingar och vacciner mot covid-19 eller Europeiska kommissionens webbplats: Behandlingar för covid-19 (europa.eu)

 

Mer information

 

--------------------------------------------------------------------

Referens:

(1) Inledningsanförande av WHO:s generaldirektör vid informationsmötet för media om covid-19, den 11 mars 2020. Tillgängligt på:https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

 

Obs! Detta faktablad är avsett som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.