COVID-19 fakta

Vad är covid-19?

Covid-19 är den sjukdom som orsakas av SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 är en ny stam av coronavirus som inte hade identifierats hos människor före december 2019. Det finns olika typer av coronavirus och vissa kan också smitta människor, även om de vanligtvis förekommer bland djur.

Den 11 mars 2020 slog Världshälsoorganisationen (WHO) fast att utbrottet av covid-19 som startade under den senare delen av 2019 var en pandemi (1). Detta är den första pandemin som har orsakats av ett coronavirus.

Symptoms of COVID-19

Vilka är symtomen på covid-19?

Covid-19 varierar i svårighetsgrad från att man inte har några symtom alls (dvs. man är asymtomatisk) till att man har

 • feber,
 • hosta,
 • halsont,
 • förändrad eller förlorad förmåga att känna smak eller lukter,
 • allmän sjukdomskänsla,
 • diarré,
 • trötthet,
 • muskelsmärta.

I svårare fall kan man få följande symtom:

 • svår lunginfektion,
 • blodförgiftning (sepsis) och septisk chock – ett systemiskt svar på infektion och inflammation.

För ovanstående symtom krävs specialiserad läkarvård och särskilt stöd.

En patients tillstånd kan snabbt försämras, ofta under den andra sjukdomsveckan.

Vilka är komplikationerna av covid-19?

En del av dem som drabbas av covid-19 behöver läggas in på sjukhus, och vissa behöver till och med intensivvård, ibland under lång tid. De som utvecklar allvarliga luftvägssymtom kan behöva stöd av respirator, vilket kan göra dem mer mottagliga för sekundära bakteriella infektioner. Dessutom kan patienter med covid-19 utveckla komplikationer, såsom stroke eller hjärtinfarkt, på grund av ökad koagulering. Vissa patienter får neurologiska symtom, såsom personlighetsförändringar eller förändringar gällande vakenhetsgraden.

Sjukhusinläggningsfrekvensen ökar snabbt med åldern, särskilt för personer i åldern 60 år och uppåt, och för dem med underliggande hälsoproblem.

Risken att dö av covid-19 ökar betydligt med åldern, och den är betydligt högre än vid influensa. Man har allt tydligare sett att vissa patienter kan lida av långvariga efterverkningar av covid-19-infektion, såsom andningssvårigheter och ökad hjärtfrekvens.

Transmission of COVID-19

Hur sprids covid-19?

Även om fladdermöss tros vara virusets ursprungliga värd, sprids nu viruset från person till person (överföring från människa till människa).

Om förebyggande åtgärder inte vidtas uppskattas det just nu att varje infekterad person i genomsnitt kommer att smitta mellan två och tre andra personer.

Viruset överförs främst via droppar från luftvägarna och luftburna partiklar (s.k. aerosoler) som sprids när man nyser, hostar eller befinner sig nära andra (oftast mindre än två meter). Dessa droppar kan andas in eller landa på ytor som andra personer kan komma i kontakt med och infekteras av när de sedan rör vid sin näsa, mun eller sina ögon. Överföring kan också ske från en person som blivit smittad två dagar innan han eller hon började uppvisa symtom.

Viruset kan överleva på olika ytor i många timmar (på koppar eller papp) eller upp till några dagar (på plast eller rostfritt stål).

Den genomsnittliga inkubationstiden för covid-19 (dvs. tiden mellan exponeringen för viruset och symtomdebuten) uppskattas för tillfället ligga på cirka 5–6 dagar, men är nästan alltid mellan 1 och 14 dagar.

Risk groups of COVID-19

Vem riskerar att få covid-19?

Alla befinner sig i riskzonen för att insjukna i covid-19, men vissa grupper löper en högre risk för att utveckla allvarlig sjukdom. Barn får i regel mindre allvarliga symtom än vuxna.

Trånga inomhusmiljöer möjliggör covid-19-utbrott, där fängelser, centrum för migranter och anläggningar för livsmedelsbearbetning kan nämnas som exempel på platser där utbrott har rapporterats. Det är möjligt att kall och fuktig luft ökar risken för överföring.

Följande grupper löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av covid-19:

 • Personer i åldern 60 år och uppåt.
 • Personer med underliggande hälsoproblem, såsom fetma, högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, kronisk luftvägssjukdom eller nedsatt immunförsvar.
Prevention of COVID

Hur kan covid-19 förebyggas?

Vacciner för att förebygga covid-19 blev tillgängliga första gången i EU/EES i slutet av december 2020.

Det rekommenderas att man håller fysisk distans (minst en, men helst två meter) från andra människor på offentliga platser och undviker större folksamlingar för att minska infektionsrisken till följd av droppsmitta.

Se nedan för en översikt av åtgärder som människor och samhällen kan vidta för att hjälpa till att sakta ner spridningen av covid-19: Infografik: Icke-farmaceutiska åtgärder.

Viruset kommer in i kroppen genom ögonen, näsan eller munnen, och det är därför viktigt att inte vidröra ansiktet med otvättade händer. I alla lägen rekommenderas det att man tvättar händerna med tvål och vatten under minst 20 sekunder, eller rengör händerna noga med alkoholbaserade lösningar, gel eller servetter.

Treatment of COVID-19

Hur behandlas covid-19?

Forskare och läkare studerar just nu flera olika behandlingar mot covid-19.

Hälso- och sjukvårdspersonal behandlar oftast symtomen på covid-19 istället för att inrikta sig på själva viruset genom att ge smittade personer stödbehandling (t.ex. syrgasbehandling och vätsketillförsel), vilket kan vara mycket effektivt.

Hos allvarligt eller kritiskt sjuka patienter testas för tillfället ett antal läkemedel som är inriktade på viruset, men deras användning behöver fortfarande bedömas mer ingående. I flera pågående internationella kliniska prövningar bedöms effektiviteten hos olika läkemedel och antikroppar.

Den senaste informationen om covid-19-behandlingar finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats:  Behandlingar och vacciner mot covid-19 (EN)

Mer information

 

--------------------------------------------------------------------

Referens:

(1) Inledningsanförande av WHO:s generaldirektör vid informationsmötet för media om covid-19, den 11 mars 2020: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (EN)

 

Obs! Informationen i detta faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Vacciner mot covid-19

EU ansvarar för att se till att säkra och effektiva vacciner mot covid-19 når allmänheten i EU/EES. Europeiska kommissionen godkänner vacciner mot covid-19 efter utvärdering av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och samråd med EU:s medlemsstater. De första vaccinerna gavs i slutet av 2020.