Sledovanie bezpečnosti očkovacích látok a hlásenie vedľajších účinkov

Once a vaccine is approved for use, EU/EEA national authorities and the European Medicines Agency (EMA), continually monitor side effects in people who have received the vaccine.

This ensures that any possible risks are detected and managed as soon as possible.

EMA checks new information on the safety of all vaccines available in Europe. It analyses many sources of data, including:

  • reports from patients, parents and healthcare professionals;
  • clinical studies;
  • the medical literature;
  • information shared by other regulators.

EMA carefully assesses suspected side effects to determine if there is a causal link with the vaccine or not. This helps to rule out the possibility that it was a coincidence or that it was caused by factors unrelated to the vaccine itself. These could be due to an illness or anxiety over being given the vaccine.

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
scientist is working in a laboratory
© iStock

EMA starostlivo hodnotí podozrivé vedľajšie účinky, aby stanovila, či existuje súvislosť s vakcínou. Môže sa tak vylúčiť možnosť, že to bola náhoda, resp. že to bol dôsledok faktorov nesúvisiacich s vakcínou. Niekedy totiž môžu byť vedľajšie účinky prejavom iného ochorenia alebo strachu z očkovania.

V prípade potreby prijme EMA potrebné opatrenia v spolupráci európskymi regulačnými orgánmi. Napríklad vypracujú aktualizované usmernenia pre zdravotnícky pracovníkov alebo dokonca obmedziť používanie vakcíny v určitých skupinách populácie.

Pacienti, zdravotnícki pracovníci a farmaceutické spoločnosti majú hlásiť všetky podozrenia na vedľajšie účinky národným úradom pre lieky. Viac informácií o tom, ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky sa nachádza v informácií o predpisovaní lieku alebo v písomnej informácii pre pacienta alebo v Európskej databáze hlásení o podozreniach na vedľajši účinky.

Informácie o týchto hlásených podozreniach na vedľajšie účinky sú verejne dostupné v Európskej databáze hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov.

Proces sledovania bezpečnosti liekov a riadenie súvisiacich rizík sa nazýva farmakovigilancia. Bližšie informácie nájdete na stránke:

 

Prínosy očkovania

Očkovacie látky zabraňujú chorobám, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy, trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť.

Schválenie očkovacích látok v Európskej únii

Pred tým, ako by mohla byť očkovacia látka schválená v EÚ, musí ju jej výrobca dôkladne otestovať ...

Účinnosť očkovacích látok

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe.

Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi...

Rozhodnutia o očkovacích látkach používaných v jednotlivých európskych krajinách

Jednotlivé európske krajiny rozhodujú o tom, ktoré očkovacie látky majú byť súčasťou národných programov očkovania a financované vnútroštátnymi systémami zdravotníctva.

Page last updated 13 mar 2020