Prehľad

Čo je chrípka?

Chrípka je nákazlivé ochorenie dýchacích ciest spôsobené infekciou vírusom chrípky. V Európe sa chrípka objavuje vo forme pravidelných každoročných epidémií v zimnom období. Tieto epidémie sprevádza vysoká miera hospitalizácie a úmrtia.

V krajinách EÚ/EHP zapojených do siete EuroMOMO (1) sa úmrtnosť v dôsledku chrípky v období chrípkových sezón 2016 – 2017 a 2017 – 2018 (2) odhadovala až na 25 úmrtí na 100 000 osôb.

Chrípkou sa môžu infikovať aj zvieratá. V niektorých prípadoch sa ľudia môžu nakaziť od zvierat, ako to bolo v prípade vtáčej a prasacej chrípky.

Okrem sezónnych epidémií sa občas objavia aj nové vírusy chrípky, ktoré môžu spôsobiť pandémiu. Pandémia je rýchle šírenie nového ľudského vírusu chrípky po celom svete. Chrípková pandémia, ktorú zapríčinil vírus typu A(H1N1)pdm09, si v roku 2009 vyžiadala 123 000 až 203 000 obetí na celom svete a predstavovala významnú sociálno-ekonomickú záťaž (3).

Ku chrípkovej pandémii dochádza vtedy, keď sa objaví nový kmeň vírusu chrípky schopný infikovať ľudí, z ktorých väčšina nemá vytvorenú voči takémuto vírusu imunitu, pričom vírus sa dokáže účinne prenášať z osoby na osobu.

Symptoms of influenza

Aké sú príznaky infekcie chrípky?

Infekcia vírusom chrípky sa nemusí prejaviť u každého. U ktorých však ochorenie prepukne, majú tieto bežné príznaky:

  • horúčka alebo zimnica;
  • bolesť hlavy;
  • bolesť svalov;
  • celkový pocit zlého zdravotného stavu;
  • nádcha;
  • bolesť hrdla;
  • neproduktívny kašeľ.

Závažnosť choroby sa vo veľkej miere líši, a to počnúc prípadmi, keď sa príznaky neprejavia až po prípady závažného priebehu ochorenia. V nekomplikovaných prípadoch príznaky do jedného týždňa od ich nástupu spontánne vymiznú.

 

Father and child

Aké komplikácie spôsobuje vírus chrípky?

Medzi komplikácie spojené s chrípkou patria zápal pľúc a encefalitída (zápal mozgu). U osôb so zdravotnými ťažkosťami existuje vyššie riziko, že sa ich stav v dôsledku infekcie chrípkou zhorší.

Ako sa chrípka šíri?

Chrípka sa medzi ľuďmi prenáša ľahko. Dochádza k tomu prevažne pri priamom kontakte so sekrétmi nakazených pacientov, ako sú kvapôčky tekutín, ktoré sa dostávajú do vzduchu, keď kašlú alebo vydychujú. Šíri sa tiež prostredníctvom sekrétov na rukách, či látkach a povrchoch, ktorých sa ľudia dotýkajú.

Kto je vystavený riziku nakazenia vírusom chrípky?

Chrípkou sa každý rok nakazí približne 20 % obyvateľstva a u jedného zo štyroch osôb sa príznaky aj prejavia. Deti sa infikujú o niečo častejšie ako dospelí.

U veľmi malých detí, starších osôb s oslabeným zdravím a v prípade niektorých rizikových skupín sa závažné choroby a komplikácie vyskytujú bežnejšie. Približne polovica detí a dospelých v produktívnom veku, ktorí nemajú žiadne iné ťažkosti, však aj tak potrebujú intenzívnu starostlivosť.

process of vaccination illustration

Ako sa pred chrípkou chrániť?

Najúčinnejším spôsobom prevencie pred chrípkou je očkovanie. Členské štáty EÚ odporúčajú, aby boli proti sezónnej chrípke zaočkované staršie osoby, ako aj osoby s chronickými zdravotnými ťažkosťami, ako sú choroba srdca, problémy s pľúcami a dýchacími cestami, cukrovka alebo problémy s imunitným systémom.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby boli očkovaní aj zdravotnícki pracovníci. V Odporúčaní Rady EÚ o očkovaní proti sezónnej chrípke sú krajiny nabádané na to, aby zlepšili mieru zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov.

Väčšina členských štátov EÚ dodržiava odporúčania WHO, pokiaľ ide o očkovanie tehotných žien, a v súlade s odporúčaniami niektoré krajiny očkujú zdravé deti vo veku 6 až 59 mesiacov.

Vzhľadom na to, že vírusy chrípky sa neustále menia a vyvíjajú, každý rok je potrebné zloženie očkovacej látky proti sezónnej chrípke aktualizovať.

Preukázalo sa, že bezpečným a účinným opatrením pri prevencii nakazenia chrípkou alebo pri zmiernení závažnosti infekcie v niektorých prostrediach (napr. v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti), je okrem očkovania aj používanie antivírusových liekov.

Ako sa chrípka lieči?

Vo väčšine prípadov chrípky sa na prekonanie príznakov pacientom odporúča, aby ochorenie vyležali a pili veľké množstvo tekutín. Domácou liečbou sa tiež minimalizuje riziko nakazenia ďalších osôb. Pokiaľ sa stav pacientov naďalej zhoršuje, odporúča sa, aby vyhľadali lekársku pomoc.

Bezpečným a účinným opatrením na liečbu chrípky je užívanie antivírusových liekov, ktoré sa majú nasadiť čo možno najskôr po nástupe choroby. Používanie antivirotík sa však zvyčajne odporúča vo vážnych alebo rýchlo sa zhoršujúcich prípadoch. V niektorých prípadoch sa u pacientov v dôsledku chrípkovej infekcie objavia bakteriálne komplikácie a tieto je potrebné liečiť antibiotikami.

-------------------------------------------------------

Odkazy na ďalšie dokumenty:

(1) EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO – Európske monitorovanie abnormálnej úmrtnosti za účelom prijatia opatrení v oblasti verejného zdravia): http://www.euromomo.eu (EN)

(2) Nielsen J. a kol.. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? (Európska abnormálna úmrtnosť z akejkoľvek príčiny a úmrtnosť, ktorú možno pripísať chrípke, v sezóne 2017/18: je potrebné prehodnotiť zaťaženie chrípkou typu B?) Clinical Microbiology and Infection, 2019; Volume 25, Issue 10, 1266 – 1276. Dostupné na: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. a kol. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study (Odhady celosvetovej úmrtnosti pre chrípkovú pandémiu v roku 2009 z projektu GLaMOR: modelová štúdia). PLoS Med. nov. 2013,10(11): e1001558. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Viac informácií sa nachádza na webovom sídle centra ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Poznámka: Údaje v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Viac informačných listov