Fakta o Covid-19

Co je COVID-19?

COVID-19 je onemocnění spojené s koronavirem 2 způsobujícím těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 je nový kmen koronaviru, který byl u lidí zjištěn poprvé před prosincem 2019. Existují různé typy koronavirů, a i když většinou cirkulují mezi zvířaty, některé mohou nakazit také člověka.

Rozšíření onemocnění COVID-19, které začalo na konci roku 2019, prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) dne 11. března 2020 za pandemii (1). Jde o první pandemii vyvolanou koronavirem.

Symptoms of COVID-19

Jaké jsou příznaky onemocnění COVID-19?

COVID-19 má různou závažnost od úplné absence příznaků (asymptomatický průběh) po přítomnost příznaků, jako je:

 • horečka,
 • kašel,
 • bolest v krku,
 • změna nebo ztráta chuti a/nebo čichu,
 • celková slabost,
 • průjem,
 • únava,
 • bolest svalů.

V závažných případech mohou příznaky zahrnovat:

 • těžkou infekci plic,
 • sepsi a septický šok – generalizovanou infekci a zánětlivou odpověď.

 

Všechny tyto příznaky vyžadují specializovanou zdravotní péči a podporu.

Stav pacienta se může rychle zhoršit, často během druhého týdne onemocnění.

 

Jaké komplikace jsou spojeny s onemocněním COVID-19?

Určité procento osob s onemocněním COVID-19 je nutno hospitalizovat, některé osoby potřebují dokonce intenzivní péči, někdy i dlouhodobě. Lidé, u nichž se rozvinou těžké respirační příznaky, někdy potřebují podporu plicního ventilátoru, což u nich může zvýšit náchylnost k sekundárním bakteriálním infekcím. Kromě toho může u pacientů s onemocněním COVID-19 docházet ke komplikacím, jako jsou cévní mozkové příhody nebo srdeční záchvaty způsobené zvýšenou srážlivostí krve. U některých pacientů se objevují neurologické příznaky, jako jsou změny osobnosti nebo bdělosti.

Míra hospitalizace prudce stoupá s věkem, zejména u osob starších 60 let a u osob s dalšími onemocněními.

U osob s onemocněním COVID-19 s věkem rychle stoupá riziko úmrtí, které je podstatně vyšší než u chřipky. Je stále více zřejmé, že u některých pacientů může mít infekce COVID-19 dlouhodobé následky, např. potíže s dýcháním a zvýšená srdeční frekvence.

Transmission of COVID-19

Jak se COVID-19 šíří?

I když se domníváme, že původním hostitelem viru jsou netopýři, virus se nyní šíří z člověka na člověka (dochází k přenosu z člověka na člověka).

Podle současných odhadů by v případě neexistence preventivních opatření jedna infikovaná osoba nakazila dvě až tři další.

Virus se přenáší převážně kapénkami a aerosolem z dýchacích cest při kýchání, kašlání nebo blízkém kontaktu s ostatními (obvykle na vzdálenost menší než dva metry). Kapénky mohou být vdechnuty nebo mohou ulpívat na površích, se kterými mohou přijít do kontaktu další lidé, u nichž vyvolají infekci, pokud se dotknou nosu, úst nebo očí. K přenosu může také dojít od nakaženého člověka již dva dny před tím, než se u něj začnou projevovat příznaky.

Virus může přežívat na různých površích několik hodin (na mědi nebo kartonu) nebo až několik dnů (na plastu nebo nerezové oceli).

Průměrná inkubační doba onemocnění COVID-19 (tj. čas mezi vystavením viru a nástupem příznaků) je v současné době odhadována na přibližně pět až šest dnů, ale téměř vždy se pohybuje mezi jedním až čtrnácti dny.

Risk groups of COVID-19

Kdo je ohrožen onemocněním COVID-19?

Onemocněním COVID-19 se můžeme nakazit všichni, přičemž u některých skupin populace je vyšší riziko, že onemocnění bude mít těžký průběh. Příznaky u dětí bývají spíše méně závažné než u dospělých.

Příznivé podmínky pro šíření onemocnění COVID-19 jsou v přeplněných vnitřních prostorech. Rozšíření tohoto onemocnění bylo hlášeno například ve věznicích, střediscích pro migranty a potravinářských závodech. Je možné, že riziko přenosu zvyšuje chladný a vlhký vzduch.

Skupiny se zvýšeným rizikem rozvoje těžkého onemocnění COVID-19 jsou:

 • lidé od 60 let věku,
 • lidé s dalšími zdravotními problémy, jako je obezita, vysoký krevní tlak, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, chronické respirační onemocnění nebo oslabený imunitní systém.
Prevention of COVID

Jak lze onemocnění COVID-19 předcházet?

Vakcíny proti COVID-19 byly v zemích EU/EHP dostupné od konce prosince 2020.

Doporučuje se dodržovat bezpečné rozestupy (minimálně jeden, ideálně dva metry) od ostatních na veřejných místech a předcházet shromažďování velkých skupin lidí, aby se zamezilo riziku kapénkové infekce.

Přehled opatření, která lidé a komunity mohou dodržovat, aby pomohli zpomalit šíření onemocnění COVID-19, naleznete zde: Infografika: Zmírňující opatření.

Virus se do těla dostává očima, nosem nebo ústy, je proto důležité nedotýkat se obličeje neumytýma rukama. Vždy se doporučuje mytí rukou mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund nebo pečlivé očištění rukou alkoholovým roztokem, gelem nebo ubrouskem.

Treatment of COVID-19

Jak se onemocnění COVID-19 léčí?

Vědci a lékaři v současné době zkoumají několik možností léčby onemocnění COVID-19.

Poskytovatelé zdravotní péče se u nakažených osob většinou nezaměřují na samotný virus, ale léčí spíše příznaky onemocnění COVID-19, a to poskytováním podpůrné péče (jako je léčba kyslíkem, sledování bilance tekutin), což může být velmi účinné.

U těžce a kriticky nemocných pacientů je testována řada léků, které se zaměřují na virus, ale jejich použití je ještě třeba podrobněji vyhodnotit. Probíhá několik mezinárodních klinických studií, které posuzují účinnost různých léčivých přípravků a protilátek.

Nejnovější informace o léčbě onemocnění COVID-19 naleznete na internetových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA): Léčebné postupy a vakcíny proti COVID-19.

Další informace

 

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) Úvodní projev generálního ředitele Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci k onemocnění COVID-19 konané dne 11. března 2020: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (EN)

 

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné informace, které by ale neměly sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.

Vakcíny proti COVID-19

Evropská unie odpovídá za zajištění toho, aby se bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 dostaly v EU/EHP k veřejnosti. Evropská komise registruje vakcíny proti COVID-19 po jejich vyhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a po konzultaci s členskými státy EU. První vakcíny byly podány na konci roku 2020.